- Διαφήμιση -

Ευρωεκλογές 2024: Πώς ψηφίζουμε στην Ελλάδα — Αναλυτικός οδηγός

Τον Ιού­νιο, οι πολί­τες της ΕΕ εκλέ­γουν τους 720 βου­λευ­τές που θα συν­θέ­σουν το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο μέχρι το 2029. Η εκλο­γή του Κοι­νο­βου­λί­ου είναι, σύμ­φω­να με τα ίδια τα λόγια του θεσμι­κού οργά­νου, οι μεγα­λύ­τε­ρες δια­κρα­τι­κές εκλο­γές στον κόσμο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.