- Διαφήμιση -

Κάππαρη: Ο καρπός με τα πολλά θρεπτικά συστατικά

Συνή­θως την κάπ­πα­ρη τη συνα­ντά­με σαν τουρ­σί, που της δίνει την ξεχω­ρι­στή και δυνα­τή γεύ­ση της και το πικά­ντι­κό άρω­μά της. Είναι ένα αγα­πη­μέ­νο συστα­τι­κό της Μεσο­γεια­κής κου­ζί­νας, και απο­τε­λεί την βάση για την σάλ­τσα στο ταρ­τάρ. Επί­σης, την συνα­ντά­με συχνά ως συστα­τι­κό σε σαλά­τες, σάλ­τσες και πιά­τα ζυμαρικών.

Εκτός από τη μονα­δι­κή γεύ­ση και το άρω­μα της, η κάπ­πα­ρη έχει πολ­λά θρε­πτι­κά συστα­τι­κά τα οποία έχουν σημα­ντι­κά οφέ­λη στην υγεία μας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.