- Διαφήμιση -

Δήμος Φυλής: Με δύο δρομολόγια φέτος η δωρεάν μεταφορά φοιτητών

Tο πρώ­το δρο­μο­λό­γιο θα ανα­χω­ρεί από το χώρο του Προ­α­στια­κού Σταθ­μού Άνω Λιο­σί­ων με πρώ­τη στά­ση την Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη Ζωγρά­φου και δεύ­τε­ρη στά­ση το ΕΚΠΑ στην οδό Πανε­πι­στη­μί­ου, προ­κει­μέ­νου να εξυ­πη­ρε­τού­νται και οι φοι­τη­τές των σχο­λών του Κέντρου. Το δεύ­τε­ρο θα ανα­χω­ρεί από την πλα­τεία Στρα­τη­γού Λιό­ση με πρώ­τη στά­ση το Πανε­πι­στή­μιο Δυτι­κής Aττι­κής στο Αιγά­λεω και δεύ­τε­ρη στά­ση το Πανε­πι­στή­μιο Πειραιώς.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.