- Διαφήμιση -

Λάβδα Γρεβενών: Επίσκεψη στο μουσείο μανιταριών

Το Μου­σείο Μανι­τα­ριών θα μπο­ρού­σε να ήταν πίνα­κας ζωγρα­φι­κής του Claude Monet ή του Edgar DegaΘα μπο­ρού­σε να ήταν ποί­η­μα του Ελύ­τη ή νου­βέ­λα του Μυρι­βή­λη. Έργα που εξυ­μνούν τη φύση, το ελλη­νι­κό τοπίο, τη ζωή στην ύπαι­θρο. Θεέ μου πρω­το­μά­στο­ρα με έχτι­σες μέσα στα βου­νά  Έναν  τέτοιο τόπο θα γνωρίσουμε.

Πάρ­τε πινέ­λα και ζωγρα­φί­στε κατα­πρά­σι­νη την άνοι­ξη, ροδι­νο­κι­τρι­νο­κόκ­κι­νο το φθι­νό­πω­ρο και κατά­λευ­κο τον χει­μώ­να. Υψό­με­τρο 1.100 μ στις πλα­γιές της Πίνδου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.