- Διαφήμιση -

Αντιγριπικός Εμβολιασμός και Νεοπλασματικές Παθήσεις

Καθώς στην περί­ο­δο του φθι­νο­πώ­ρου ανα­μέ­νου­με έξαρ­ση των ανα­πνευ­στι­κών ιώσε­ων και ιδιαι­τέ­ρως του ιού της γρί­πης στο Βόρειο Ημι­σφαί­ριο, ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας ενθαρ­ρύ­νει τις υγειο­νο­μι­κές αρχές να προ­χω­ρούν στον ετή­σιο προ­λη­πτι­κό εμβο­λια­σμό ένα­ντι της γρίπης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.