- Διαφήμιση -

Διεθνής αναγνώριση για τον Δρ Κωνσταντίνο Μ. Κωνσταντινίδη – Εξελέγη πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής CRSA

Μέγι­στη τιμή επε­φύ­λα­ξε σε μένα το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο και η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση της Παγκό­σμιας Επι­στη­μο­νι­κής Εται­ρεί­ας Ρομπο­τι­κής Χει­ρουρ­γι­κής, CRSA, Clinical Robotic Surgical Association, με έδρα το Σικά­γο, που στα πλαί­σια του 13ου Συνε­δρί­ου Ρομπο­τι­κής Χει­ρουρ­γι­κής, XIII CRSA WORLDWIDE CONGRESS με θέμα “Hot Topics and Controversies in Robotic Surgery”, με εξέ­λε­ξε παμ­ψη­φεί νεοει­σερ­χό­με­νο πρό­ε­δρο για το 2023 – 2024…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.