- Διαφήμιση -

Γλουταθειόνη: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ισχυρό αντιοξειδωτικό

Η γλου­τα­θειό­νη, γνω­στή και ως GSH, είναι το κύριο αντιο­ξει­δω­τι­κό του οργα­νι­σμού, τον οποίο προ­στα­τεύ­ει από τις ελεύ­θε­ρες ρίζες, τα από­βλη­τα και δυνη­τι­κά όλες τις επι­βλα­βείς ουσί­ες, ενώ παράλ­λη­λα μπο­ρεί να ανα­νε­ώ­νει και να δια­τη­ρεί όλα τα άλλα αντιο­ξει­δω­τι­κά του σώμα­τος, όπως οι βιτα­μί­νες C και E…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.