- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία-Θεσσαλία: Αυτή είναι η τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για θέματα δημόσιας υγείας και υγιεινής

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας ανα­κοί­νω­σε την τηλε­φω­νι­κή γραμ­μή που μπο­ρούν να καλούν οι πλημ­μυ­ρο­πα­θείς, ώστε να ενη­με­ρω­θούν για θέμα­τα δημό­σιας υγεί­ας και υγιεινής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.