- Διαφήμιση -

Σκρέκας: Εκπτώσεις μέχρι και 40% σε έπιπλα και οικοσυσκευές για τους πλημμυροπαθείς

Επι­κοι­νω­νία με μεγά­λες αλυ­σί­δες πώλη­σης επί­πλων και ηλε­κτρι­κών ειδών έχει η πολι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης, ώστε οι πλημ­μυ­ρο­πα­θείς να έχουν έκπτω­ση σε έπι­πλα και οικο­σκευ­ές, ενώ επα­φές γίνο­νται και με προ­μη­θευ­τές και σού­περ μάρ­κετ, τόσο για να απο­φευ­χθούν ενδε­χό­με­νες ελλεί­ψεις στην αγο­ρά, όσο και για το επί­πε­δο των τιμών ενώ δόθη­καν εντο­λές για αυστη­ρούς ελέγ­χους στην αγορά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.