- Διαφήμιση -

Καρκίνος τραχήλου της μήτρας: Ξεκίνησε η αποστολή SMS σε χιλιάδες νέες γυναίκες για δωρεάν έλεγχο

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα 13/5,  η απο­στο­λή σε σχε­δόν 120.000 γυναί­κες,  ηλι­κί­ας 21 ‑29 ετών, των πρώ­των SMS για δωρε­άν test Pap που θα αφο­ρούν στην πρό­λη­ψη του καρ­κί­νου του τρα­χή­λου της μήτρας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.