- Διαφήμιση -

Τσουκνίδα… ένα φυτό με πολλές θεραπευτικές ιδιότητες!

Μικροί και μεγά­λοι όταν βρι­σκό­μα­στε στην εξο­χή, προ­σέ­χου­με μην τυχόν και ακου­μπή­σου­με τσου­κνί­δα για­τί όταν έρθει σε επα­φή με το δέρ­μα μας προ­κα­λεί έντο­νο κάψι­μο και φαγού­ρα! Για αυτό λοι­πόν τον λόγο πολ­λοί από εμάς θεω­ρούν την τσου­κνί­δα ως ένα άχρη­στο φυτό. Αν τη γνω­ρί­σου­με όμως καλύ­τε­ρα,  τότε σίγου­ρα θα αλλά­ξου­με γνώμη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook:  Βότα­να και Θερα­πευ­τι­κά Φυτά σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.