- Διαφήμιση -

Κούμαρο ένα άγριο φρούτο της Ελληνικής χλωρίδας με ιαματικές ιδιότητες

Είναι μεσο­γεια­κό είδος, αρκε­τά δια­δε­δο­μέ­νο σε όλες τις χώρες της Μεσο­γεί­ου. Ακό­μη υπάρ­χει στην Ιρλαν­δία ως ιθα­γε­νές φυτό, (άλλα όχι στην Αγγλία). Η κου­μα­ριά ανα­πτύσ­σε­ται σε όλη την Ελλά­δα στην ζώνη των αεί­φυλ­λων – πλα­τύ­φυλ­λων, που εκτεί­νε­ται μέχρι 1.000 μ. υψόμετρο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook:  Βότα­να και Θερα­πευ­τι­κά Φυτά σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.