- Διαφήμιση -

Πύργοι Αστράκας: Οι πέτρινοι «γίγαντες» στο Δυτικό Ζαγόρι

Οι Πύρ­γοι Αστρά­κας με την επι­βλη­τι­κή και καθη­λω­τι­κής τους όψη κεντρί­ζουν τα βλέμ­μα­τα όλων όσοι βρε­θούν στο Μικρό Πάπι­γκο. Οι πέτρι­νοι «γίγα­ντες» στην Τύμ­φη μοιά­ζουν να «επι­βλέ­ψουν» από ψηλά το μικρό και γρα­φι­κό χωριό, προ­σφέ­ρο­ντας στους επι­σκέ­πτες εικό­νες που προ­κα­λούν δέος και θαυμασμό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Ζαγο­ρο­χώ­ρια

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.