- Διαφήμιση -

Το επιβλητικό αντίγραφο του Παρθενώνα στη Βαυαρία

Xρειάστηκαν 12 χρόνια για να ολοκληρωθεί

Στην πόλη Ρέγκεν­σμπουργκ στη Βαυα­ρία βρί­σκε­ται ένα επι­βλη­τι­κό αντί­γρα­φο του Παρ­θε­νώ­να. Απο­τε­λεί­ται από 52 κίο­νες και δια­κο­σμεί­ται από ζωφό­ρους, αγάλ­μα­τα της Νίκης, ιωνι­κούς κίο­νες, ακό­μη και Καρυά­τι­δες στο εσωτερικό.
Χτί­στη­κε στις αρχές του 19ου αιώ­να με εντο­λή του πατέ­ρα του Όθω­να, φιλέλ­λη­να Λου­δο­βί­κου Α΄, ο οποί­ος ήθε­λε να συγκε­ντρώ­σει σε ένα κτή­ριο όλες τις προ­το­μές των ηρώ­ων της γερ­μα­νι­κής ιστορίας.
Αρχι­τέ­κτο­νας ήταν ο Λέο Φον Κλενζ, ο οποί­ος χρειά­στη­κε 12 χρό­νια για να ολο­κλη­ρώ­σει τον ναό δωρι­κού ρυθ­μού, βάζο­ντας τη σφρα­γί­δα του αρχαί­ου Ελλη­νι­κού πολι­τι­σμού στο Μόναχο.…

 

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες  εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.