- Διαφήμιση -

Η μελέτη και ο προϋπολογισμός για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» οι λεπτομέρειες της έρευνας για το ζήτημα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, το οποίο εντάσσεται στην «Διπλή Ανάπλαση».

Η ενη­μέ­ρω­ση του Δήμου Αθη­ναί­ων σύμ­φω­να με την ΕΡΤ:

«Ανα­θέ­του­με την εκπό­νη­ση της μελέ­της με τίτλο “Σχε­δια­σμό και ρύθ­μι­ση κυκλο­φο­ρί­ας στον εγγύ­τε­ρο δακτύ­λιο περί του γηπέ­δου του Πανα­θη­ναϊ­κού στο ενο­ποι­η­μέ­νο Ο.Τ. 45–46-50 και αντί­στοι­χη εκπό­νη­ση μελέ­της κυκλο­φο­ρια­κών επι­πτώ­σε­ων για την ανέ­γερ­ση του γηπέ­δου”, όπως ειδι­κό­τε­ρα περι­γρά­φε­ται στο Φάκε­λο Έργου (Φάκε­λος Τεχνι­κών Δεδο­μέ­νων – Ενδει­κτι­κός Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός Μελέ­της) με τη δια­δι­κα­σία της Απευ­θεί­ας Ανά­θε­σης στην εται­ρεία ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕ (ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ) κάτο­χο μελε­τη­τι­κού πτυ­χί­ου κατη­γο­ρί­ας 10, Τάξη Ε – Μελέ­της Συγκοι­νω­νια­κών Έργων, ένα­ντι του ποσού των 36.522,77 ευρώ».…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.