- Διαφήμιση -

Κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της “Grεεk News USA

Η ομογένεια απέκτησε και πάλι εκδότρια μετά από δύο δεκαετίες

Αν και ο έντυ­πος τύπος στις ΗΠΑ και παγκο­σμί­ως δοκι­μά­ζε­ται σκλη­ρά, εν τού­τοις η συντα­κτι­κή ομά­δα απο­φά­σι­σε να ανα­νε­ώ­σει την ιστο­σε­λί­δα και να εκδώ­σει την εφη­με­ρί­δα με την επω­νυ­μία «Grε­εk News USA», η οποία θα είναι δίγλωσ­ση και διε­βδο­μα­διαία. Και δεν αρκέ­στη­κε μόνο με αυτό, αλλά επέ­λε­ξε ως εκδό­τρια της εκλε­κτή συνά­δελ­φό μας Ρεβέκ­κα Παπαδοπούλου.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.