- Διαφήμιση -

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας Νεανίδων: “Χρυσή” η Γιαννακοπούλου και “ασημένια” η Σταυρίδου

ΈΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ!

Το φετι­νό Ευρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα πυγ­μα­χί­ας Νεα­νί­δων στη Μπού­ντ­βα του Μαυ­ρο­βου­νί­ου περ­νά­ει στην ιστο­ρία, τελι­κά, ως αυτό στο οποίο η Ελλά­δα είχε την καλύ­τε­ρη παρου­σία της ιστο­ρί­ας της. Επι­τυ­χία που οφεί­λε­ται στις Αντω­νία-Φιλίπ­πα Γιαν­να­κο­πού­λου και Βασι­λι­κή Σταυ­ρί­δου, οι οποί­ες κατά­φε­ραν να κατα­κτή­σουν το μετάλ­λιο. Το χρυ­σό η πρώ­τη, στην κατη­γο­ρία των 54 κιλών, το αση­μέ­νιο η δεύ­τε­ρη στη δική της κατη­γο­ρία και το μέλ­λον τους μοιά­ζει ευοίωνο.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.