- Διαφήμιση -

Καζαβίτι — Η μαγική γωνιά της Θάσου που θυμίζει… Πήλιο

Πέτρινα χτίσματα, μνήμες και παραδόσεις. Μία ευκαιρία για απόδραση

Το Καζα­βί­τι είναι ίσως το πιο όμορ­φο και γρα­φι­κό ορει­νό χωριό του νησιού. Απέ­χει 4χλμ από τον Πρί­νο και 20 χλμ από τον Λιμέ­να. Χωρί­ζε­ται σε Μικρό και Μεγά­λο Καζα­βί­τι, τα οποία απέ­χουν μετα­ξύ τους 500μ. Είναι γνω­στά επί­σης και με το όνο­μα Μικρός και Μεγά­λος Πρί­νος αντί­στοι­χα. Κερα­μι­κά και πύρ­γοι που βρέ­θη­καν στην περιο­χή μαρ­τυ­ρούν την εγκα­τά­στα­ση κατοί­κων από το 400πΧ. Το χωριό Καζα­βί­τι στη Θάσο έχει στε­νά πλα­κό­στρω­τα δρο­μά­κια και τα αυτο­κί­νη­τα φτά­νουν ως τη πλα­τεία του. Η περιο­χή φημί­ζε­ται για το καλό κρέ­ας, τα αμπέ­λια και το κρα­σί. Εκεί, κάτω από τα πλα­τά­νια, θα βρεί­τε παρα­δο­σια­κές ταβέρ­νες και καφε­νεία. Το χωριό δια­σχί­ζε­ται από πολ­λά κανάλια.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.