- Διαφήμιση -

Απείρανθος Νάξου — Ένα όμορφο χωριό κτισμένο στους πρόποδες του βουνού Φανάρι

Ο επισκέπτης θα μαγευτεί από τα σοκάκια, από το φως που αντανακλά στην πέτρα των σπιτιών και από τους ανθρώπους που θα τον υποδεχτούν

Η Απεί­ραν­θος (Τοπι­κό ιδί­ω­μα: Απε­ρά­θου) είναι χωριό της ορει­νής Νάξου. Απέ­χει 28 χιλιό­με­τρα από την πρω­τεύ­ου­σα του νησιού, χτι­σμέ­νο σε υψό­με­τρο μετα­ξύ 570 και 640 μέτρων στις ανα­το­λι­κές υπώ­ρειες του όρους Φανάρι.

Η Απεί­ραν­θος έχει πλη­θυ­σμό 904 κατοί­κους μαζί με τους κατοί­κους των παρα­λια­κών οικι­σμών Μου­τσού­να, Λιγα­ρί­δια, Κανά­κη, Κλει­δός, Πάνερ­μος (σύμ­φω­να με την απο­γρα­φή του 2011). Είναι το δεύ­τε­ρο μεγα­λύ­τε­ρο χωριό του νησιού, μετά το Φιλώτι.

Η Απεί­ραν­θος είναι ένα παρα­δο­σια­κό πετρό­κτι­στο χωριό. Όσον αφο­ρά την προ­έ­λευ­ση των κατοί­κων της υπάρ­χουν πολ­λές εκδο­χές. Λόγω της ομοιό­τη­τας πολι­τι­σμού, δια­λέ­κτου, ηθών και εθί­μων, ικα­νό­τη­τας στην ποί­η­ση και μου­σι­κή με την Κρή­τη, συγκε­κρι­μέ­να τα Σφα­κιά και τα Ανώ­γεια, πιθα­νο­λο­γεί­ται πως μεγά­λο ποσο­στό του πλη­θυ­σμού της Απει­ράν­θου κατά­γε­ται από εκεί. Υπάρ­χει, όμως, και η εκδο­χή πως κάτοι­κοι του χωριού κατά­γο­νται από παρά­λια της Μικράς Ασί­ας. Ανα­φέ­ρε­ται στα 1413 από τον περι­η­γη­τή Χρι­στό­φο­ρο Μπουο­ντελ­μό­ντι ως αξιο­ση­μεί­ω­το χωριό.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.