- Διαφήμιση -

Κρύα Λιβαδειάς — Ένα παραμυθένιο μέρος πέρα απο κάθε φαντασία

Νερόμυλοι, μικροί καταρράκτες, πέτρινα γεφύρια και τεράστια αιωνόβια πλατάνια συνθέτουν ένα τοπίο εξαίσιου κάλλους

Η Λιβα­δειά απέ­χει 130 περί­που χιλιό­με­τρα από την Αθή­να. Ο πιο γρή­γο­ρος δρό­μος είναι από την Εθνι­κή Οδό με κατεύ­θυν­ση τη Λαμία, να βγει κανείς στην έξο­δο προς Κάστρο. 30 χιλιό­με­τρα μετά φτά­νει κανείς στη Λιβαδειά.

Οι Πηγές Κρύ­ας βρί­σκο­νται στις νότιες παρυ­φές της πόλης. Το ποτά­μι που κυλά­ει στο συγκε­κρι­μέ­νο μέρος είναι ένα από τα δύο στην Ελλά­δα με θηλυ­κό όνο­μα. Πρό­κει­ται για τον ποτα­μό Ερκύ­να που πήρε το όνο­μα από την ομώ­νυ­μη νύμ­φη – παρε­μπι­πτό­ντως, το άλλο ποτά­μι με θηλυ­κό όνο­μα είναι η Νέδα  που βρί­σκε­ται μετα­ξύ Ηλεί­ας και Μεσ­ση­νί­ας. Το βου­νό πάνω από τη Λιβα­δειά είναι ο Ελι­κώ­νας, ενώ κοντά βρί­σκε­ται και ο γνω­στός Παρ­νασ­σός, ο οποί­ος φαί­νε­ται όταν προ­σεγ­γί­ζει κανείς την πόλη. Σε μικρή από­στα­ση από τις Πηγές Κρύ­ας βρί­σκο­νταν στην αρχαιό­τη­τα το μαντείο Τρο­φω­νί­ου, το οποίο λει­τουρ­γού­σε και ως προ­πο­μπός για το μαντείο των Δελ­φών. Μέσα στο ποτά­μι υπάρ­χει μία προ­το­μή της νύμ­φης – ωραίο εύρη­μα για να αντι­λαμ­βά­νε­ται ο επι­σκέ­πτης την ιστορία.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.