- Διαφήμιση -

Νέα Υόρκη: Επανεξελέγη η Τίφανυ Καμπάν (Tiffany Caban) στη Περιφέρεια 22

Η Δημο­κρα­τι­κή Τίφα­νυ Καμπάν (Tiffany Caban) επα­νε­ξε­λέ­γη με άνε­τη πλειο­ψη­φία, ανα­νε­ώ­νο­ντας τη θητεία της για δυο ακό­μη χρό­νια στην Περι­φέ­ρεια 22, που περι­λαμ­βά­νει τις συνοι­κί­ες Αστό­ρια, Ράι­κερς Αϊλαντ, Ιστ Ελμ­χερστ και Γουντσάιντ.

Η Τίφα­νυ Καμπάν εξε­λέ­γη για πρώ­τη φορά δημο­τι­κή σύμ­βου­λος τον Δεκέμ­βριο του 2021 και δια­δέ­χθη­κε τον ομο­γε­νή Κώστα Κων­στα­ντι­νί­δη (Costa Constantinides), η θητεία του οποί­ου ολο­κλη­ρώ­θη­κε αυτο­δι­καί­ως, λόγω των ορί­ων επα­νε­κλο­γής που ορί­ζει ο νόμος.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.