- Διαφήμιση -

Θεοφάνια στον Άγιο Αυγουστίνο, την παλαιότερη πόλη των ΗΠΑ

Στα νερά του Ατλαντικού ο σταυρός, από τον π. Μάξιμο Πολίτη

Ήταν το μακρι­νό 1565 όταν ο Ισπα­νός ναύ­αρ­χος Πέδρο Μενέ­ντεθ ντε Αβι­λές ίδρυ­σε τον Άγιο Αυγου­στί­νο (St. Augustine), την πόλη που έμελ­λε να γίνει ο παλαιό­τε­ρος συνε­χό­με­να κατοι­κη­μέ­νος ευρω­παϊ­κός οικι­σμός στις ηπει­ρω­τι­κές Ηνω­μέ­νες Πολιτείες.

Η Ελλη­νι­κή Εκκλη­σία είναι η πρώ­τη που ξεκι­νά αυτή την παρά­δο­ση του αγια­σμού των υδά­των στην πόλη, με εφαλ­τή­ριο μια πρό­τα­ση του π. Μαξί­μου Πολί­τη, εφη­μέ­ριου της ελλη­νορ­θό­δο­ξης κοι­νό­τη­τας της Αγί­ας Τριάδας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.