- Διαφήμιση -

Ο Πύργος του Φονιά

Ο μεσαιωνικός μισοερειπωμένος Πύργος

Στη βόρεια παρα­λία της Σαμο­θρά­κης, στο ανα­το­λι­κό άκρο, βρί­σκε­ται ο ποτα­μός Φονιάς, στις ανα­το­λι­κές εκβο­λές του οποί­ου στέ­κει ο ομώ­νυ­μος μεσαιω­νι­κός πύρ­γος. Αντί­θε­τα με την οχύ­ρω­ση των Gattilusi στην Παλιά­πο­λη, ο πύρ­γος του “Φονιά”, ο οποί­ος προ­φα­νώς ανή­κει στο ίδιο αμυ­ντι­κό πρό­γραμ­μα και πρέ­πει να κτί­στη­κε μετά το 1431, δεν εντάσ­σε­ται σε μία ευρύ­τε­ρη οχύ­ρω­ση. Έχει τετρά­γω­νη κάτο­ψη και σωζό­με­νο ύψος περί­που 12 μ. Οι τοί­χοι είναι κατα­σκευα­σμέ­νοι από ημι­λα­ξευ­μέ­νες ποτα­μί­σιες πέτρες και ασβε­στο­κο­νί­α­μα με ορι­ζό­ντια τοπο­θε­τη­μέ­να κερα­μί­δια στους αρμούς.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.