- Διαφήμιση -

Το Μαϊάμι της Ελλάδας

Ο Δήμος με την πιο ζωηρή πολιτιστική κίνηση από οποιονδήποτε άλλο Δήμο

Ο Άλι­μος  βρί­σκε­ται σε μεγά­λη ακμή: μάλ­λον είναι ο Δήμος με την πιο ζωη­ρή πολι­τι­στι­κή κίνη­ση από οποιον­δή­πο­τε άλλο Δήμο, ίσως του κόσμου. Τα «Τμή­μα­τα Πολι­τι­σμού & Αθλη­τι­σμού» περι­λαμ­βά­νουν «θέα­τρο, χορό και άσκη­ση, μου­σι­κή και καλ­λι­τε­χνι­κά εργα­στή­ρια», χωρι­σμέ­να όλα σε κατη­γο­ρί­ες που δεν βρί­σκει κανείς ούτε στη Νέα Υόρ­κη, πόσο μάλ­λον στο Μαϊ­ά­μι: εκτός από Ελλη­νι­κούς Παρα­δο­σια­κούς Χορούς και όλα τα στά­νταρ ήδη (χορού), ο Δήμος έχει εργα­στή­ρια για Tribal Fusion Bellydance, Bollywood Dance, Salsa, Bachata, Merengue, Reggaeton, Flamenco κι ένα σωρό ακό­μα είδη.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.