- Διαφήμιση -

Μουσείο Καραθεοδωρή: Ένας εθνικός θησαυρός

Το Μου­σείο Καρα­θε­ο­δω­ρή ένας εθνι­κός θησαυ­ρός, ένας χώρος που κρύ­βει την μαγεία των μαθη­μα­τι­κών μέσα από βιβλία, αυθε­ντι­κές επι­στο­λές, προ­σω­πι­κές σημειώ­σεις, αντι­κεί­με­να και φωτο­γρα­φί­ες, μιας από τις μεγα­λύ­τε­ρες μαθη­μα­τι­κές φυσιο­γνω­μί­ες του 20ου αιώ­να, του ‘Ελλη­να μαθη­μα­τι­κού Κων­στα­ντί­νου Καρα­θε­ο­δω­ρή που υπήρ­ξε “δάσκα­λος” του Αϊνστάιν.

Η περι­ή­γη­ση στους χώρους του Μου­σεί­ου και του ηλε­κτρο­νι­κού αρχεί­ου που αυτό δια­θέ­τει, ξετυ­λί­γει μπρο­στά σου τον μαγι­κό κόσμο των μαθη­μα­τι­κών, αλλά και όλων των άλλων εμπει­ριών που έζη­σε ο Καραθεοδωρή.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.