- Διαφήμιση -

Βαθύτοπος Δράμας — Ο επισκέπτης νιώθει το ζεστό αγκάλιασμα του τόπου και των ανθρώπων του

Εκεί όπου δίνεται το στίγμα μιας άλλης παραγωγικής διαχείρισης του περιβάλλοντός μας και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση

Στα δυτι­κά σχε­δόν όρια του νομού Δρά­μας  βρί­σκε­ται η κοι­νό­τη­τα του Βαθυ­τό­που σε υψό­με­τρο 674 μέτρων. Οι κάτοι­κοι στην πλειο­ψη­φία τους γεωρ­γοί, παρά­γουν εξαι­ρε­τι­κής ποιό­τη­τας φασό­λια και πατά­τα και όσοι ασχο­λού­νται με την κτη­νο­τρο­φία δρα­στη­ριο­ποιού­νται κυρί­ως στη βιο­λο­γι­κή παρα­γω­γή ημιά­γριων χοίρων.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.