- Διαφήμιση -

Εκκλησιαστικό Μουσείο Μητροπόλεως Ξάνθης

Ένα πανόραμα της ιστορίας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης στην περιοχή της Θράκης

Το Εκκλη­σια­στι­κό Μου­σείο της Ιεράς Μητρο­πό­λε­ως Ξάν­θης και Περι­θω­ρί­ου στε­γά­ζε­ται στην ανα­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα της Μονής Πανα­γί­ας Αρχαγ­γε­λιώ­τισ­σας. Η μονή είναι βορειο­α­να­το­λι­κά της Ξάν­θης. Η συλ­λο­γή του μου­σεί­ου συστά­θη­κε στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας το ’60 από τον τότε μητρο­πο­λί­τη Ξάν­θης Αντώνιο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.