- Διαφήμιση -

Η Νέα Σμύρνη στις 10 ωραιότερες γειτονιές της Ευρώπης

Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τις 10 ωραιότερες γειτονιές της Ευρώπης, όπως τις επέλεξαν οι αναγνώστες του Guardian.

Η πλα­τεία Νέας Σμύρ­νης, χωρίς αυτο­κί­νη­τα, βρί­σκε­ται στην καρ­διά της γει­το­νιάς και είναι κατα­πλη­κτι­κή με συντρι­βά­νια, κατα­στή­μα­τα, εστια­τό­ρια, μοντέρ­να καφέ και μπαρ που ται­ριά­ζουν σε όλες τις ηλι­κί­ες, τις τάσεις και τις τσέ­πες. Με μια πλη­θώ­ρα υπαί­θριων δρα­στη­ριο­τή­των ψυχα­γω­γί­ας κατά τη διάρ­κεια του καλο­και­ριού, είναι μια πραγ­μα­τι­κή ανα­κά­λυ­ψη όχι ένα τυπι­κό του­ρι­στι­κό σημείο.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.