- Διαφήμιση -

Ο Άγιος Ευστράτιος το όμορφο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου

Φιλόξενο, γαλήνιο, με υπέροχα φυσικά τοπία και παραδεισένιες παραλίες

Ο Άγιος Ευστρά­τιος βρί­σκε­ται ανά­με­σα στη Λέσβο και τη Σκύ­ρο και είναι ένα αρκε­τά απο­μο­νω­μέ­νο νησί, ό,τι πρέ­πει για ξέγνοια­στες δια­κο­πές μακριά από την πολυ­κο­σμία. Περισ­σό­τε­ρο γνω­στός ως τόπος εξο­ρί­ας κατά τον περα­σμέ­νο αιώ­να, ο Άη Στρά­της δια­θέ­τει άγρια φυσι­κή ομορ­φιά και υπέ­ρο­χες παρ­θέ­νες παρα­λί­ες. Το νησί και η παρά­κτια θαλάσ­σια ζώνη του ανή­κουν στους προ­στα­τευό­με­νους βιο­τό­πους του δικτύ­ου Natura 2000, ενώ υπάρ­χει και αυτο­φυ­ές δάσος βελα­νι­διάς που εναλ­λάσ­σε­ται με τοπία που θυμί­ζουν Κυκλάδες.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.