- Διαφήμιση -

Καλάμι, Κύθηρα — Αναρρίχηση, καταρρίχηση, βαθιά καταγάλανα νερά

Αξέχαστες καλοκαιρινές βουτιές και ομορφιά μόνο για τολμηρούς

Βρί­σκε­ται στη δυτι­κή πλευ­ρά του νησιού, κοντά στο χωριό Μυλο­πό­τα­μος, σε από­στα­ση περί­που 17 χλμ. από την Χώρα, και απο­τε­λεί μία από τις πιο απο­μο­νω­μέ­νες ακρο­για­λιές του.

Για να απο­λαύ­σει, ωστό­σο, κανείς την ηρε­μία και γαλή­νη που προ­σφέ­ρει η συγκε­κρι­μέ­νη ακρο­για­λιά θα πρέ­πει να πεζο­πο­ρή­σει μια από­στα­ση από το τέλος του δρό­μου περί­που 15 λεπτών σε από­το­μο και κρη­μνώ­δες μονο­πά­τι, καθώς και να κατέ­βει από­κρη­μνα και επι­κίν­δυ­να βρά­χια με την βοή­θεια μόνο ενός σχοινιού.

Αν και η πρό­σβα­ση εδώ, όπως κατα­λα­βαί­νε­τε, είναι για όσους έχουν γερά στο­μά­χια, η μικρή ακρο­για­λιά αντα­μεί­βει και με το παρα­πά­νω τους επι­σκέ­πτες της καθώς τα κατα­γά­λα­να και βαθιά νερά της προ­σκα­λούν σε αξέ­χα­στες καλο­και­ρι­νές βου­τιές ‑στο βυθό της μπο­ρεί να παρα­τή­ρη­σει κανείς και ένα βυθι­σμέ­νο παλιό κανό­νι, από τα αξιο­θέ­α­τα της ακτής.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.