- Διαφήμιση -

Νεστόριο Καστοριάς: Γεωγραφία — Αξιοθέατα — Ιστορία

Το Νεστό­ριο βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 25 χλμ. νοτιο­δυ­τι­κά από την Καστο­ριά. Χωρί­ζε­ται σε Άνω Νεστό­ριο και Κάτω Νεστό­ριο. Το Κάτω Νεστό­ριο φτά­νει μέχρι τον ποτα­μό Αλιάκ­μο­να. Βρί­σκε­ται σε μια πλα­γιά του Γράμ­μου, σε υψό­με­τρο 890 μέτρα κι έχει πλη­θυ­σμό 964 κατοί­κους (απο­γρα­φή 2011). Έχει ειρη­νο­δι­κείο, επι­θε­ώ­ρη­ση δημο­τι­κής εκπαί­δευ­σης και εφο­ρία. Οι κάτοι­κοι ασχο­λού­νται κυρί­ως με τη γεωρ­γία.

Είναι έδρα του δήμου Νεστο­ρί­ου, που περι­λαμ­βά­νει τις δημο­τι­κές ενό­τη­τες Ακρι­τών, Αρρέ­νων, Γρά­μου και Νεστο­ρί­ου. Κατά την απο­γρα­φή του 2011, ο πλη­θυ­σμός του δήμου Νεστο­ρί­ου ήταν 2.646 κάτοι­κοι.

Πλάι στο Κάτω Νεστό­ριο βρέ­θη­καν λεί­ψα­να αρχαί­ου οικι­σμού, που ήταν χτι­σμέ­νος στη νότια πλα­γιά του λόφου “Κάστρο”. Ανα­το­λι­κά του Νεστο­ρί­ου και του στρα­τιω­τι­κού νεκρο­τα­φεί­ου, σε υψό­με­τρο 1.017 μέτρα βρί­σκε­ται μια φυσι­κή ακρό­πο­λη που για αιώ­νες απο­τέ­λε­σε αμυ­ντι­κό οχυ­ρό στις επι­δρο­μές ενα­ντί­ον της περιο­χής και ονο­μά­ζε­ται “Κάστρο” ή “Καϊ­λάς”. Δια­θέ­τει πανο­ρα­μι­κή θέα και στο εξω­κλή­σι της Αγί­ας Τριά­δας που υπάρ­χει κάθε χρό­νο του Αγί­ου Πνεύματος.γίνεται μεγά­λο πανη­γύ­ρι, με χορούς και τρα­γού­δια.

Υπάρ­χουν ως αξιο­θέ­α­τα η εκκλη­σία των Ταξιαρ­χών η οποία είναι τρί­κλι­τη βασι­λι­κή κτι­σμέ­νη το 1858 και δια­κο­σμη­μέ­νη με αξιό­λο­γο ξυλό­γλυ­πτο τέμπλο και η Κοί­μη­ση της Θεο­τό­κου, η παλαιό­τε­ρη εκκλη­σία του οικι­σμού, του 1816 με χαρα­κτη­ρι­στι­κό πολυ­γω­νι­κό πέτρι­νο καμπα­να­ριό, παλιές εικό­νες εκκλη­σια­στι­κά βιβλία του 18ου και 19ου αιώ­να. Ενδια­φέ­ρον παρου­σιά­ζουν ο πέτρι­νος νερό­μυ­λος του 19ου αιώ­να με τις μυλό­πε­τρες στις δυο νερο­τρι­βές και το μονα­στή­ρι της Πανα­γί­ας της Τσού­κας στην γει­το­νι­κή Αγία Άννα που από το 1961 έχει κηρυ­χθεί ιστο­ρι­κό και δια­τη­ρη­τέο μνη­μείο.

Η ιστο­ρία του χωριού αρχί­ζει από τα πολύ αρχαία χρό­νια συγκε­κρι­μέ­να τον 8ο αιώ­να π.Χ. με τρι­πλά­σια έκτα­ση από το σημε­ρι­νό χωριό. Οι κάτοι­κοι της περιο­χής αυτής η οποία λεγό­ταν “Βάτ­τυν”, ασχο­λού­νταν κυρί­ως με τη γεωρ­γία αλλά ήταν μαζί με τους Ορε­στιείς οι μεγα­λύ­τε­ροι εχθροί του Φιλίπ­που. Η έκτα­ση της αρχαί­ας πόλης ήταν τερά­στια δηλα­δή σαν να ήταν στη σημε­ρι­νή επο­χή 3 χωριά ενω­μέ­να “Νεστόριο,Καλοχώρι και Πτε­λέα”. Η διά­λε­κτος που οι παλιοί Νεστο­ρί­τες μιλού­σαν υπήρ­ξε από τον 8ο αιώ­να μ.Χ. ύστε­ρα από επι­δρο­μή Βούλ­γα­ρων και Σλά­βων. Το χωριό επηρ­ρε­ά­στη­κε από αυτούς και άλλα­ξε το όνο­μά του στην σλά­βι­κη λέξη Νέστραμ η οποία σημαί­νει δίχως ντρο­πή. Τον 17ο αιώ­να οι Νεστο­ρί­τες ενώ­θη­καν ‑επει­δή ήταν διά­σπαρ­τοι σε πολ­λές περιο­χές- λόγω των Τούρ­κων που κατέ­στρε­ψαν τα χωριά (Μοσχό­πο­λη και Λια­νό­το­πο) τα οποία επα­να­στά­τη­σαν ενα­ντί­ον τους. Κατά την ένω­σή τους οι κάτοι­κοι φώνα­ζαν νέμ­στρα που σημαί­νει δίχως φόβο. Οι Νεστο­ρί­τες συνέ­χεια επα­να­στα­τού­σαν και συμ­με­τεί­χαν σε όλους τους Μακε­δο­νι­κούς Αγώ­νες. Ο πλη­θυ­σμός κατά την Τουρ­κο­κρα­τία υπε­ρέ­βαι­νε τους 5200+ κατοί­κους. Το Νεστό­ριο άλλα­ξε όνο­μα στο σημε­ρι­νό όταν η Μακε­δο­νία έγι­νε ελλη­νι­κή μετά τους βαλ­κα­νι­κούς πολέμους.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Δυτι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.