- Διαφήμιση -

Πάτμος — Το γοητευτικό νησί του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων

Η πρωτεύουσα του νησιού, ένας παραδοσιακός οικισμός, χτισμένος από έμπειρους μαστόρους

Τόπος ιδα­νι­κός για ήσυ­χες δια­κο­πές και ευχά­ρι­στες περι­πα­τη­τι­κές δια­δρο­μές, η Πάτμος είναι ευρέ­ως γνω­στή ως το νησί της Απο­κά­λυ­ψης, μια και στο σπή­λαιο της Απο­κα­λύ­ψε­ως, που βρί­σκε­ται στο μέσον της δια­δρο­μής από τη Χώρα προς το λιμά­νι της Σκά­λας, συνέ­γρα­ψε κατά την παρά­δο­ση το Βιβλίο της Απο­κα­λύ­ψε­ως, το μονα­δι­κό προ­φη­τι­κό βιβλίο της Και­νής Δια­θή­κης, ο Θεο­λό­γος και Ευαγ­γε­λι­στής Ιωάννης.

Η Πάτμος, που ανή­κε στην αρχαιό­τη­τα μαζί με τη Λέρο στον ιωνι­κό χώρο, κατοι­κή­θη­κε από τους Προϊ­στο­ρι­κούς Χρό­νους. Κατά τους Ρωμαϊ­κούς Χρό­νους εξο­ρί­στη­κε στο νησί από τον αυτο­κρά­το­ρα Δομι­τια­νό ο Θεο­λό­γος και Ευαγ­γε­λι­στής Ιωάν­νης. Το 1088 ο βυζα­ντι­νός αυτο­κρά­το­ρας Αλέ­ξιος Α’ Κομνη­νός παρα­χώ­ρη­σε με χρυ­σό­βου­λο το νησί στον Όσιο Xριστόδουλο.

Η Πάτμος γνώ­ρι­σε μεγά­λη ακμή χάρη στις εμπο­ρι­κές επα­φές με την ενε­το­κρα­τού­με­νη Κρή­τη, ενώ στα τέλη του 16ου-αρχές του 17ου αιώ­να χτί­στη­καν τα πρώ­τα αρχο­ντι­κά γύρω από το μονα­στή­ρι. Το 1713 ιδρύ­θη­κε η περί­φη­μη Πατμιά­δα Σχο­λή από τον πάτμιο διά­κο­νο και λόγιο Mακά­ριο Kαλο­γε­ρά, ο οποί­ος είχε σπου­δά­σει στην Kωνσταντινούπολη.

Η Χώρα της Πάτμου, η πρω­τεύ­ου­σα του νησιού, είναι ένας παρα­δο­σια­κός οικι­σμός, χτι­σμέ­νος από έμπει­ρους μαστό­ρους, με μια τεχνι­κή που περ­νού­σε από πατέ­ρα σε γιο, δημιουρ­γώ­ντας ένα καλαί­σθη­το και αρχο­ντι­κό σύνολο.

Για κολύ­μπι προ­σφέ­ρο­νται οι παρα­λί­ες Γροί­κος, Δια­κό­φτι, Ψιλή Άμμος, Κάμπος, Λεύ­κες, Λάμπη, Μέρι­χας, Χόχλα­κας, Μελόι και Αγριολίβαδο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Τοπικός τουριστικός οδηγός για το νησί της Πάτμου

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.