- Διαφήμιση -

Η μαγευτική λίμνη Ζάζαρη

Ανήκει στο δίκτυο Natura 2000

Στα νότια του νομού Φλώ­ρι­νας, στους πρό­πο­δες του βου­νού Βέρ­νο, βρί­σκε­ται μια από τις πιο μικρές λίμνες της Βόρειας Ελλά­δας, η λίμνη Ζάζαρη.

Η λίμνη ενδεί­κνυ­ται για παρα­τή­ρη­ση που­λιών, καθώς στις φιλό­ξε­νες γωνιές της φωλιά­ζουν 141 είδη πτη­νών, ανά­με­σά τους αρκε­τά είδη ερω­διών και μερι­κά από τα πιο σπά­νια αρπα­κτι­κά όπως ο χρυ­σα­ε­τός, ο θαλασ­σα­ε­τός και η αετογερακίνα.

Πως θα πάτε

Η λίμνη Ζάζα­ρη βρί­σκε­ται στα νότια του νομού Φλώ­ρι­νας, 615 χλμ. από την Αθή­να και 195 χλμ. από την Θεσ­σα­λο­νί­κη. Από την Εγνα­τία στρί­βε­τε δεξιά στην έξο­δο προς Πτο­λε­μα­ΐ­δα και μετά την Λεβαία ακο­λου­θεί­τε τον δρό­μο προς το Νυμ­φαίο. Λίγο πριν τη δια­σταύ­ρω­ση για το Νυφαίο θα εμφα­νι­στούν μπρο­στά σας οι δύο λίμνες. Η μικρό­τε­ρη είναι η Ζάζαρη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.