- Διαφήμιση -

Θεοδώριανα — Ένα χωριό πνιγμένο στη φύση

Γοητεία και άγρια ομορφιά

Σε μια πλα­γιά των ανα­το­λι­κών Τζου­μέρ­κων, σε από­στα­ση 80 χιλιο­μέ­τρων από την πόλη της Άρτας βρί­σκε­ται ένα χωριό πνιγ­μέ­νο στη φύση, τα Θεο­δώ­ρια­να.

Η δυσκο­λία του να έρθεις μέχρι εδώ, η αίσθη­ση του από­μα­κρου, μαζί με την έκπλη­ξη που κρύ­βει τελι­κά ο προ­ο­ρι­σμός, είναι μέρος από τη γοη­τεία των ορει­νών Θεο­δώ­ρια­νων, αυτό­νο­μης κοι­νό­τη­τας παρά τους ελά­χι­στους μόνι­μους κατοί­κους του δύσκο­λου χει­μώ­να. Φωλιά­ζουν ανά­με­σα σε άγριες πλα­γιές, με τη γύρω περιο­χή να είναι γεμά­τη από έλα­τα, κέδρους, πλα­τά­νια και καρυ­διές. Στην πλα­τεία του χωριού βρί­σκο­νται τα ταβερ­νά­κια της και η εκκλη­σία της η οποία χτί­στη­κε το 1880 από Πρα­μα­ντιώ­τες μαστό­ρους και είναι αφιε­ρω­μέ­νη στον Άγιο Γεώρ­γιο. Λέγε­ται και χωριό των 300 πηγών, καθώς είναι μια από τις πλου­σιό­τε­ρες περιο­χές της χώρας σε νερό, ενώ κοντά βρί­σκε­ται και το γνω­στό ορο­πέ­διο Κωστη­λά­τα στο οποίο, σύμ­φω­να με τους ντό­πιους, ξεκα­λο­και­ριά­ζουν 17 χιλιά­δες πρόβατα!

Από την πλα­τεία η ταμπέ­λα δεί­χνει ανη­φο­ρι­κά προς τους Καταρ­ρά­κτες, το σημείο κατα­τε­θέν των Θεο­δώ­ρια­νων. Απέ­χουν 1,5 χλμ. στη θέση Σού­δα σε υψό­με­τρο 1.300 και θα πρέ­πει, αν δεν έχε­τε 4Χ4, να περ­πα­τή­σε­τε έως εκεί. Κάποια στιγ­μή θα βρε­θεί­τε σε μονο­πά­τι μέσα στα έλα­τα πάνω από τη ρεμα­τιά της Ασπρης Γκού­ρας. Απο­λαμ­βά­νο­ντας το δάσος θα ακού­σε­τε τον αχό των νερών της που κυλά­νε από κάτω, πριν ενω­θούν αργό­τε­ρα με τον Αχε­λώο κι όταν φτά­σε­τε στους καταρ­ρά­κτες θα νιώ­σε­τε δέος, καθώς το νερό κατα­κρη­μνί­ζε­ται με δύνα­μη αφρι­σμέ­νο. Οι μετρή­σεις έδει­ξαν ότι ανά­λο­γα με την επο­χή και τις και­ρι­κές συν­θή­κες, από την κορυ­φή του βρά­χου πέφτουν 2 με 5 κυβι­κά μέτρα νερού το δευτερόλεπτο!

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.