- Διαφήμιση -

Άσσος Κεφαλλονιάς — ένας πολύχρωμος πίνακας

Από τα πιο όμορφα και γραφικά χωριά του νησιού

Βρί­σκε­ται στην βορειο­δυ­τι­κή πλευ­ρά του νησιού. Πρό­κει­ται αδιαμ­φι­σβή­τη­τα για ένα από τα πιο γρα­φι­κά χωριου­δά­κια της Κεφα­λο­νιάς με τα παρα­δο­σια­κά σπί­τια και το Κάστρο της Άσσου να μαγεύ­ουν τον επισκέπτη.

Η Άσσος βρί­σκε­ται πολύ κοντά στην πανέ­μορ­φη παρα­λία του Μύρ­του και απέ­χει από το Αργο­στό­λι περί­που 30 χιλιό­με­τρα. Αυτό που κάνει το χωριό να ξεχω­ρί­ζει είναι το γεγο­νός ότι δια­τη­ρεί την παρα­δο­σια­κή επτα­νη­σια­κή αρχι­τε­κτο­νι­κή του στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του έχο­ντας παράλ­λη­λα ένα μονα­δι­κό φυσι­κό τοπίο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σάμη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.