- Διαφήμιση -

Οθωνοί: Το νησί της Καλυψούς, στο δυτικότερο σημείο της Ελλάδας

Οι Οθωνοί είναι το τρίτο νησί των Διαποντίων Νήσων και αποτελεί το δυτικότερο σημείο του Ιονίου και της Ελλάδας.

Οι Οθω­νοί είναι το τρί­το νησί των Δια­πο­ντί­ων Νήσων και απο­τε­λεί το δυτι­κό­τε­ρο σημείο του Ιονί­ου και της Ελλά­δας. Είναι μάλι­στα το μεγα­λύ­τε­ρο νησί του συμπλέγ­μα­τος αυτού.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό στοι­χείο του νησιού είναι ο βενε­τσιά­νι­κος αέρας που κυριαρ­χεί στην αρχι­τε­κτο­νι­κή του νησιού με τα παρα­δο­σια­κά σπί­τια και το βενε­τσιά­νι­κο κάστρο, που απο­τε­λεί και ένα από τα πιο γνω­στά αξιο­θέ­α­τα του νησιού.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Κεντρι­κή Κέρ­κυ­ρα και Δια­πό­ντιοι νήσοι σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.