- Διαφήμιση -

Ξενάγηση στο Βουργαρέλι

Ένα χωριό με ασύγκριτη ομορφιά

Το Βουρ­γα­ρέ­λι είναι χτι­σμέ­νο μέσα στα έλα­τα και σε υψό­με­τρο 800 μ., στις παρυ­φές των Τζου­μέρ­κων, και συναρ­πά­ζει όσους το επι­σκέ­πτο­νται, με την ομορ­φιά του.

Απέ­χει 58 χλμ. από την Άρτα και δια­τη­ρεί στο ακέ­ραιο την παρά­δο­ση και τη γρα­φι­κό­τη­τά του. Ωστό­σο, το χωριό έχει και πολ­λά αξιο­θέ­α­τα που μπο­ρεί κανείς να θαυ­μά­σει από κοντά και να μάθει και την ιστο­ρία, που κου­βα­λά το καθέ­να ξεχωριστά.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Τα Κεντρι­κά Τζου­μέρ­κα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.