- Διαφήμιση -

Αώος: Το πουλί που ταξιδεύει κάθε χρόνο 6.000 χλμ από την Αφρική στην Κόνιτσα

Ο Αώος είναι ένας ενή­λι­κος Ασπρο­πά­ρης ο οποί­ος σημάν­θη­κε με δορυ­φο­ρι­κό πομπό από την Ελλη­νι­κή ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εται­ρεία τον Απρί­λιο του 2015 στον κάμπο της Κόνι­τσας. Είναι ένα που­λί το οποίο δια­νύ­ει κάθε χρό­νο μια από­στα­ση περί­που 6.000 χιλιο­μέ­τρων και αφή­νει την Αφρι­κή στην οποία ξεχει­μω­νιά­ζει για να έρθει στο καλο­και­ρι­νό αγα­πη­μέ­νο του κατα­φύ­γιο στην περιο­χή της Κόνι­τσας. Από εκεί και το όνο­μά του, συνώ­νυ­μο του ποταμού.

Ο Αώος την αρχή του φθι­νο­πώ­ρου τα τελευ­ταία χρό­νια παίρ­νει το δρό­μο για τον τόπο δια­χεί­μα­σης που είναι στο Τσαντ της Αφρι­κής. Την άνοι­ξη όμως τον καλεί η αγα­πη­μέ­νη του Ήπει­ρος. Στο που­λί έχει τοπο­θε­τη­θεί δορυ­φο­ρι­κός πομπός από όπου μπο­ρεί να εντο­πι­στεί η δια­δρο­μή του μέχρι να φτά­σει στα ηπει­ρώ­τι­κα λημέ­ρια του. Από την Αφρι­κή κινεί­ται προς τη μέση ανα­το­λή και έπει­τα προς τα Βαλ­κά­νια με στα­θε­ρή την αγά­πη του για την Κόνι­τσα εκπλήσ­σο­ντας όλους με την ακρί­βεια του ταξι­διού του, τόσων χιλιά­δων χιλιο­μέ­τρων για να φτά­σει στο ίδιο σημείο κάθε χρό­νο. Σε περί­που 40 μέρες δια­νύ­ει 8 χώρες και φτά­νει στον καλο­και­ρι­νό του προορισμό.

Η Ελλη­νι­κή ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εται­ρεία υλο­ποιεί τα τελευ­ταία χρό­νια δρά­σεις με σκο­πό τη δια­σφά­λι­ση της επι­βί­ω­σης του Ασπρο­πά­ρη στις κρί­σι­μες περιο­χές ανα­πα­ρα­γω­γής του σε όλη τη χώρα, όπως η ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Ηπεί­ρου στην οποία συχνά­ζει ο Αώος.

Στην περιο­χή της Κόνι­τσας υπάρ­χει μάλι­στα και μια αγα­πη­μέ­νη του ταΐ­στρα. Σύμ­φω­να με την Ελλη­νι­κή Ορνι­θο­λο­γι­κή Εται­ρεία, αυτή κατα­σκευά­στη­κε το 2016 στο πλαί­σιο του προη­γού­με­νου προ­γράμ­μα­τος LIFE για τον ασπρο­πά­ρη, με κύριο σκο­πό ο «Αώος» και το ταί­ρι του, και τυχόν άλλοι διερ­χό­με­νοι ασπρο­πά­ρη­δες από την περιο­χή, να έχουν τη δυνα­τό­τη­τα πρό­σβα­σης σε ασφα­λή, απαλ­λαγ­μέ­νη από δηλη­τή­ρια, τρο­φή κατά τη διάρ­κεια της ανα­πα­ρα­γω­γι­κής ή της μετα­να­στευ­τι­κής περιόδου.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κόνι­τσα σήμε­ρα Konitsa today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.