- Διαφήμιση -

Εδεσσα: Ξαναζωντανεύει ψηφιακά ο παραδοσιακός οικισμός Βαροσίου

Την ψηφια­κή «απο­κα­τά­στα­ση» και απει­κό­νι­ση του Βαρο­σί­ου, της παρα­δο­σια­κής συνοι­κί­ας της πρω­τεύ­ου­σας της Πέλ­λας, έχει ξεκι­νή­σει ο δήμος Έδεσσας.

Η παρέμ­βα­ση που έχει στό­χο να ανα­δεί­ξει την αρχι­τε­κτο­νι­κή κλη­ρο­νο­μιά της Έδεσ­σας αλλά και την ιστο­ρία του τόπου, περι­λαμ­βά­νει την ανα­πα­ρά­στα­ση του συνό­λου των κτη­ρί­ων του Βαρο­σί­ου τη χρή­ση νέων τεχνο­λο­γιών, αλλά και τη δημιουρ­γία ειδι­κής εφαρ­μο­γής (application) επαυ­ξη­μέ­νης πραγ­μα­τι­κό­τη­τας για κινη­τά και tablet, που θα δώσουν τη δυνα­τό­τη­τα στους κατοί­κους και στους επι­σκέ­πτες της πόλης να δουν πώς ήταν η περιο­χή πριν από μερι­κές δεκαετίες.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.