- Διαφήμιση -

Mέτσοβο: Μια μοναδική λίμνη που έχει σχήμα καρδιάς και είναι αφιερωμένη στην… αγάπη!

Είναι τεχνητή και εντυπωσιακή όλες τις εποχές του χρόνου.

Η λίμνη σε σχή­μα καρ­διάς κατα­σκευά­στη­κε για τις ανά­γκες του χιο­νο­δρο­μι­κού κέντρου Ανη­λί­ου Μετσόβου.

Η λίμνη καρ­διά στο Χιο­νο­δρο­μι­κό του Ανη­λί­ου Μετσό­βου είναι ομο­λο­γου­μέ­νως ένα ιδιαί­τε­ρο αξιο­θέ­α­το που ομορ­φαί­νει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο την περιο­χή. Αν την επι­σκε­φθείς φθι­νό­πω­ρο, τέλος άνοι­ξης και καλο­καί­ρι θα την θαυ­μά­σεις ανά­με­σα στα χρώ­μα­τα της φύσης που λαμπυ­ρί­ζει κάτω από το φως του ήλιου. Τοn χει­μώ­να με τα χιό­νια η εικό­να είναι απεί­ρως πιο εντυ­πω­σια­κή καθώς το λευ­κό τοπίο συν­δυά­ζε­ται μονα­δι­κά με τα κρυ­στάλ­λι­να νερά της λίμνης. Μπο­ρείς, λοι­πόν, να απο­λαύ­σεις τη βόλ­τα σου στο χιο­νο­δρο­μι­κό και να δεις και τη χιο­νι­σμέ­νη λίμνη.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.