- Διαφήμιση -

Νάουσα: Κορύφωση της Αποκριάς με το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες»

Με επί­κε­ντρο το μονα­δι­κό δρώ­με­νο «Γενί­τσα­ροι και Μπού­λες» χιλιά­δες κόσμου επι­σκέ­φθη­καν σήμε­ρα Κυρια­κή (17/3) τη Νάου­σα στην κορύ­φω­ση της Αποκριάς…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.