- Διαφήμιση -

Ελλάδα-Αίγυπτος: Εμβάθυνση στρατηγικής σχέσης με σύσταση Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας

Την ικα­νο­ποί­η­σή του για την ανα­βάθ­μι­ση των σχέ­σε­ων Ε.Ε‑Αιγύπτου σε συνο­λι­κή και στρα­τη­γι­κή συνερ­γα­σία εξέ­φρα­σε νωρί­τε­ρα ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, στη συνά­ντη­σή του με τον Πρό­ε­δρο της Αιγύ­πτου, Αμπ­ντέλ Φατάχ αλ Σίσι, επι­ση­μαί­νουν ελλη­νι­κές κυβερ­νη­τι­κές πηγές, σημειώ­νο­ντας πως για την υλο­ποί­η­σή της πρω­το­στά­τη­σε ο Έλλη­νας πρωθυπουργός…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.