- Διαφήμιση -

Γιατί οι Απόκριες στη Νάξο είναι τόσο μοναδικές;

Ένα αφιέ­ρω­μα στη Ναξιώ­τι­κη Απο­κριά είναι πάντο­τε συναρ­πα­στι­κό, μεθυ­στι­κό και άκρως παι­χνι­διά­ρι­κο – ακρι­βώς όπως κι εκεί­νη! Εάν έχεις βρε­θεί στο νησί της Αριά­δνης τις ημέ­ρες των Απο­κριών, θα συμ­φω­νή­σεις από­λυ­τα. Εάν όχι, ήρθε η στιγ­μή να ανα­κα­λύ­ψεις ένα καλά κρυμ­μέ­νο μυστι­κό 2.500 χρόνων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.