- Διαφήμιση -

Επαναλειτουργεί ξανά το σπήλαιο των Πετραλώνων Χαλκιδικής — Η τεράστια σημασία του «Αρχανθρώπου»

Επι­σκέ­ψι­μο για το κοι­νό είναι και πάλι, από τις 28 Φεβρουα­ρί­ου, το σπή­λαιο Πετρα­λώ­νων ενώ την επί­ση­μη έναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας του ανα­μέ­νε­ται να κάνει σε λίγες μέρες η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Λίνα Μενδώνη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.