- Διαφήμιση -

28η Οκτωβρίου: Εντυπωσιακά πλάνα από τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση

Με συγκί­νη­ση και υπε­ρη­φά­νεια ολο­κλη­ρώ­θη­κε η μεγά­λη στρα­τιω­τι­κή παρέ­λα­ση στη Λεω­φό­ρο Μεγά­λου Αλε­ξάν­δρου με την οποία κορυ­φώ­θη­κε σήμε­ρα, ανή­με­ρα της Εθνι­κής Επε­τεί­ου της 28ης Οκτω­βρί­ου, το εορ­τα­στι­κό τρι­ή­με­ρο στη Θεσσαλονίκη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.