- Διαφήμιση -

Το «Meteoron» αποκαλύπτεται…

Τοποθετήθηκε απέναντι από το δημαρχείο της Θεσσαλονίκης το ύψους 11 μέτρων γλυπτό

Απο­κα­λύ­πτε­ται σήμε­ρα το γλυ­πτό  “Meteoron” του  κατα­ξιω­μέ­νου ζωγρά­φου και γλύ­πτη, Κωστή Γεωρ­γί­ου. Ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης, Κων­στα­ντί­νος Ζέρ­βας ‚τόνι­σε ότι συμ­βο­λί­ζει την δυνα­μι­κή της πόλης και των ανθρώ­πων της.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.