- Διαφήμιση -

Παραλία Αγράρι — Μύκονος

Ένας παράδεισος για αυτούς που δεν αγαπούν την πολυκοσμία

Η παρα­λία Αγρά­ρι βρί­σκε­ται 10χλμ νοτιο­α­να­το­λι­κά προς την πρω­τεύ­ου­σα του νησιού, σε ένα γρα­φι­κό κόλ­πο μετα­ξύ του Super Paradise και την παρα­λία της Ελιάς.
Αυτή η όμορ­φη παρα­λία είναι πιο απο­μο­νω­μέ­νη και με λιγό­τε­ρο κόσμο από τις γύρω παρα­λί­ες, όπου μπο­ρεί­τε να χαλα­ρώ­σε­τε κάτω από μια ομπρέ­λα και να απο­λαύ­σε­τε ένα δρο­σι­στι­κό ποτό από το μπαρ στην παρα­λία ή να κολυ­μπή­σε­τε στα κατα­γά­λα­να νερά.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Μύκο­νος σήμε­ρα Mykonos today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.