- Διαφήμιση -

Καστελόριζο — Ένα από τα γοητευτικότερα νησιά

Έχει σπουδαία ιστορική διαδρομή

Στο ανα­το­λι­κό­τε­ρο άκρο της Ελλά­δας βρί­σκε­ται ένα από τα μικρό­τε­ρα αλλά γοη­τευ­τι­κό­τε­ρα νησιά του συμπλέγ­μα­τος των Δωδε­κα­νή­σων, το Καστελ­λό­ρι­ζο – Μεγί­στη κατά την αρχαιότητα.

Η πρώ­τη εικό­να που θα αντι­κρύ­σε­τε φτά­νο­ντας στο κου­κλί­στι­κο λιμά­νι θα σας κάνει να ξεχά­σε­τε μονο­μιάς το πολύ­ω­ρο ταξί­δι. Τα δίπα­τα ή τρί­πα­τα νεο­κλα­σι­κά αρχο­ντι­κά, χτι­σμέ­να αμφι­θε­α­τρι­κά, ατε­νί­ζουν αγέ­ρω­χα τη θάλασ­σα, αντα­να­κλώ­ντας τις πολύ­χρω­μες προ­σό­ψεις τους στα διά­φα­να νερά.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Καστε­λό­ρι­ζο σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.