- Διαφήμιση -

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη Μάχη στο Μάνεση

για την 200η επέτειο μνήμης από την ιστορική μάχη

Λιτή, λόγω μέτρων προ­στα­σί­ας κατά του κορω­νοϊ­ού, αλλά γεμά­τη αισθή­μα­τα υπε­ρη­φά­νειας και σεβα­σμού ήταν η εκδή­λω­ση του Δήμου Αμφί­κλειας — Ελά­τειας για την 200η επέ­τειο μνή­μης από την ιστο­ρι­κή μάχη στο Μάνεση.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Αμφί­κλεια Ελά­τη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.