- Διαφήμιση -

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ: Η Μεγάλη των Αρκάδων Πόλη

Χτίσθηκε με προτροπή του Επαμεινώνδα

Εδρα του ΟΤΑ είναι η Μεγα­λό­πο­λη, η Μεγά­λη των Αρκά­δων πόλη, που χτί­σθη­κε με προ­τρο­πή του Επα­μει­νών­δα το 370π.χ. για να απο­τε­λέ­σει το αντί­πα­λο δέος της Σπάρ­της. Μέρος από το χαμέ­νο μεγα­λείο της θα δού­με στον σημα­ντι­κό αρχαιο­λο­γι­κό χώρο, λίγο έξω από την πόλη και φυσι­κά με την επί­σκε­ψή μας στο μεγα­λύ­τε­ρο αρχαίο θέα­τρο της επο­χής του, χωρη­τι­κό­τη­τας 20.000 θεα­τών (δείγ­μα της λαμπρό­τη­τας και του μεγέ­θους της αρχαί­ας πόλης).

 

Περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.